• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • En villkorad gemenskap

  Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet

  Charlotta Carlström

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Homosexualitet, bisexualitet, trans och queer har under lång tid utgjort ett laddat ämne ikristna frikyrkor. Vissa samfund har i takt med samhälleliga förändringar blivit alltmer bejakande, medan andra ser förändringarna som oförenliga med grundläggande kristna värderingar.

  En villkorad gemenskap baseras på djupintervjuer med 29 kristna hbtq-personer och utgör den första svenska vetenskapliga studien i ämnet. Med en fenomenologisk ansats undersöker författaren hur sexualitet, intimitet och tro erfars av de intervjuade samt hur deras kristnaidentitet samverkar med deras identitet som hbtq-personer.

  En villkorad gemenskap riktar sig till lärare, forskare och studenter i exempelvis religionsvetenskap, sexologi, genusvetenskap och psykologi. Boken är också av intresse för den som i sitt yrke behöver kunskap i ämnet, till exempel själavårdare och terapeuter. Vidare kan den fungera som underlag för samtal och reflektion om tro, sexualitet och hbtq inom frikyrkliga sammanhang.

  Charlotta Carlström är doktor i socialt arbete och verksam som forskare och lärare på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Hennes forskning berör olika perspektiv på sexualitet, kön, makt, intimitet och religion.

  ***

  Homosexuality, bisexuality, transgender and queer have long been a sensitive topic in Christian churches. As society has changed, some denominations have become increasingly affirming, while others see the changes as incompatible with Christian values.

  A Conditional Community is based on in-depth interviews with 29 lgbtq Christians and is the first Swedish scientific study on the subject. Using a phenomenological approach, the author investigate how sexuality, intimacy and faith are experienced by the interviewees and how their Christian identity interacts with their identity as lgbtq people.

  A Conditional Community is aimed at teachers, researchers and students in fields such as religious studies, sexology, gender studies and psychology. The book is also of interest to professionals who require knowledge on the subject, such as pastors and therapists. Furthermore, it can serve as a basis for discussions and reflection on faith, sexuality and lgbtq in the Free Church contexts.

  Charlotta Carlström is PhD in social work and works as a researcher and teacher at the Centre for Sexology and Sexuality Studies at Malmö University. Her research concerns different perspectives on sexuality, gender, power, intimacy and religion.

  Academic co-ordinator is Johanna Gustafsson Lundberg, Associate professor at Studies in Faith and World Views, Lund University.

  Statistik:


  Citering
  Carlström, C. 2023. En villkorad gemenskap: Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.43
  Carlström, C., 2023. En villkorad gemenskap: Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.43
  Carlström, C. En Villkorad Gemenskap: Hbtq, Sexualitet Och Kristen Frikyrklighet. Kriterium, 2023. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.43
  Carlström, C. (2023). En villkorad gemenskap: Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.43
  Carlström, Charlotta. 2023. En Villkorad Gemenskap: Hbtq, Sexualitet Och Kristen Frikyrklighet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.43
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 31 mars 2023

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  247

  ISBN
  Paperback 978-91-7061-427-9
  PDF 978-91-7061-927-4

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.43