• Part of
  Ubiquity Network logo
  Logga in Kontakta oss

  Två forskare som anlitat Kriterium

  Fanny Ambjörnsson, genusvetare och socialantropolog vid Stockholms universitet, har låtit sin studie Tid att städa: Om vardagsstädningens praktik och politik (Ordfront förlag) genomgå Kriterium-granskning.

  Varför anlitade du Kriterium?

  Det var enda sättet för mig att kunna ge ut en monografi på svenska på mitt förlag (Ordfront) och samtidigt få den räknad som ”riktig” vetenskap (vilket bland annat innebär att boken kommer att ingå i universitetets interna fördelning av forskningspengar till institutionen). Jag anlitade alltså Kriterium huvudsakligen av strategiska skäl.

  Hur lång tid tog granskningen, och hur tyckte du att den fungerade?

  Granskningen tog c:a tre månader och den fungerade väldigt bra. Jag hade en mycket professionell och effektiv ”vetenskapligt ansvarig” som skötte processen utmärkt och hjälpte mig att sortera i de två anonyma granskarnas sinsemellan rätt olika synpunkter. Det var överraskande hjälpsamt (och lyxigt) för arbetsprocessen att få två helt utomstående forskares läsning av och kommentarer i bokens slutskede.


  Skulle du rekommendera andra forskare att vända sig till Kriterium?
  Jag skulle definitivt rekommendera Kriterium till andra forskare. Det är viktigt att vi skapar möjligheter att skriva både på svenska och i monografiform inom ramen för vetenskaplig publicering.

  Martin Dackling, historiker vid Göteborgs universitet, har låtit sin studie Istället för äktenskap: Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige (Nordic Academic Press) genomgå Kriterium-granskning.

  Varför anlitade du Kriterium?

  Jag ville att den bok jag lagt ner mycket arbete på också skulle få den kvalitetsstämpel som en ordentlig sakkunniggranskning innebär. Dessutom tyckte jag det var en bra möjlighet att få kritiska synpunkter på bokens innehåll inför slutredigeringen.

  Hur lång tid tog granskningen, och hur tyckte du att den fungerade?

  Totalt fyra månader från att jag sände in manus tills det blev godkänt, vilket inkluderar tiden för min egen slutredigering av manus. Granskningen fungerade bra och jag fick användbara synpunkter på texten.

  Skulle du rekommendera andra forskare att vända sig till Kriterium?

  Jag skulle rekommendera Kriterium eftersom det innebär en möjlighet att få bokmanus granskade på liknande sätt som vetenskapliga artiklar. Därigenom har den vetenskapliga monografin en ljusare framtid.

  Publicera i Kriterium

  En författare till en vetenskaplig bok kan via en utgivare – antingen en skriftserie eller ett förlag – anmäla intresse för att få sitt verk granskat och publicerat i Kriterium. Eftersom Kriterium inte är ett förlag i egen rätt krävs att manuskriptet också har en sådan annan utgivare. Boken ges sedan formellt ut både i serien/på förlaget och i Kriterium.

  Det är förlaget eller serien som har hand om produktion och distribution av den färdiga boken. Kriteriums bidrag till bokens kvaliteter är den vetenskapliga granskningen, peer review, som tillkommer utöver förlagets eller skriftseriens eget arbete och produktionstid, samt en central publiceringsplats för den digitala versionen av boken som publiceras open access.

  Författaren eller när det gäller antologier bokredaktören ska ha kontakt med en utgivare, antingen en vetenskaplig skriftserie eller ett förlag. Det är utgivaren och inte författaren som tar kontakt med Kriterium.

  När ett bokmanus är klart för granskning genom Kriterium skickar utgivaren ett bokförslag (proposal) som kort presenterar innehållet och argumenterar för verkets vetenskapliga relevans.

  Instruktioner för bokförslag till Kriterium

  Kriterium erbjuder en infrastruktur för granskning av vetenskapliga böcker. Ansökningar behandlas av ett redaktionsråd. Alla verk med Kriteriumstämpel har genomgått sakkunniggranskning och görs öppet tillgängliga (Open Access) på Kriteriums hemsida.

  Bokförslag, som utgör grund för redaktionsrådets granskningsbeslut, ska innehålla följande:

  1. Bokens (preliminära) titel samt namn på författare eller redaktörer.

  2. Utgivare (förlag eller skriftserie).

  3. Förslag på vetenskapligt ansvarig (vid förlagsutgivning en i förhållande till manus utomstående forskare med minst docentkompetens som utser granskare, övervakar processen och skriver en sammanfattande rapport; vid serieutgivning vanligen serieredaktören).

  4. Synopsis eller kort beskrivning av innehållet, inklusive de viktigaste slutsatserna.

  5. (Preliminär) innehållsförteckning där innehållet i varje kapitel beskrivs i några meningar.

  6. Kort beskrivning av syfte, frågeställningar och metod.

  7. Beskrivning av det specifika forskningsbidraget: På vilket sätt utgör studien ett kvalificerat vetenskapligt tillskott inom sitt fält? Hur förhåller sig bidraget/bidragen till tidigare forskning på området? Vilken är den huvudsakliga målgruppen? 

  Ovanstående punkter behandlas på tre till fem sidor. Dessutom ska antingen hela manus eller minst ett kapitelutkast bifogas förslaget. 

  I sitt granskningsbeslut fäster redaktionsrådet särskild vikt vid sammanhållningen mellan studiens olika delar, detta gäller inte minst ifråga om antologier. Manus av karaktären löst sammanhållna vänböcker/minnesböcker eller konferensvolymer granskas inte.

  Hur går granskningen till?

  När redaktionsrådet ger klartecken för granskning lägger utgivaren in manus i Kriteriums digitala review-plattform. Den vetenskapligt ansvariga utser i samråd med Kriteriums redaktionsråd två ämneskunniga och av varandra oberoende granskare, med hänsyn tagen bland annat till Vetenskapsrådets gällande policy för jäv. Via systemet når granskare och vetenskapligt ansvariga manus och det är här de lämnar in granskningar och kommentarer.

  Ansvaret för att granskningsarbetet löper på ligger på den vetenskapligt ansvariga: att lägga ut manus för granskning, att se till att kommentarerna från granskarna tas till vara av författaren och att dokumentera arbetet i en kortare text. Beroende på granskningens utfall kan det bli aktuellt med mer än en omgång av sakkunniggranskning och författarändringar.

  Kriterium gör därefter en bedömning av granskningen, dokumentationen av processen och efterföljande bearbetningar, samt i viss mån av manus – det vill säga en metagranskning. Håller manus tillräcklig kvalitet godkänns det för publicering i Kriterium. Om manus inte godkänns kan det fortfarande publiceras av utgivaren utan att ingå i Kriterium. Om manus godkänns publiceras boken både i Kriteriums serie och på förlaget/i skriftserien.

  Det är möjligt att i vissa fall ersätta en av de två granskarna med en redan gjord granskning, ifall denna bedöms vara fullgod, oberoende och genomförd av en extern bedömare, exempelvis i samband med ansökning av tryckbidrag på Riksbankens jubileumsfond. Detta avgörs av den vetenskapligt ansvariga. Den gjorda granskningens dokumentation lämnas därefter in i review-systemet tillsammans med den nya granskningen.

  Aktörer i granskningsarbetet och deras roller

  Kriteriums redaktionsråd

  Kriteriums redaktionsråd består av ett antal vetenskapliga representanter från olika discipliner och lärosäten. Dessa bedömer i det första steget synopsis och förslaget på vetenskapligt ansvarig, och i det andra steget att granskningen utförts tillfredsställande samt de förändringar i manus som gjorts utifrån granskningen. Redaktionsrådet kan strukturellt jämföras med en lärarförslagsnämnd, där medlemmarna inte själva är sakkunniga på varje enskilt område utan utifrån sin vetenskapliga kompetens kan bedöma om granskningsprocessen har skett på ett tillfredsställande sätt.

  Vetenskapligt ansvarig

  Varje manus har en vetenskapligt ansvarig. Det kan vara en serieredaktör, vilket det ofta är vid publicering i skriftserie. Det kan också vara en så kallad ad hoc-redaktör, en ämneskunnig person som tilldelas ansvar för ett enskilt manus. Detta är fallet vid förlagspublicering samt i de fall där serieredaktören av någon anledning inte kan fungera som ansvarig. Den vetenskapligt ansvariga har en nyckelroll i arbetet. Hen är ansvarig för att välja sakkunniga granskare, att väga dessa granskares synpunkter mot varandra och att kommunicera med författaren om vad som behöver göras. Den vetenskapligt ansvariga sammanfattar sedan till redaktionsrådet hur granskarnas kommentarer har arbetats in i manus och ger ett omdöme där hen tillstyrker eller avråder publicering i Kriterium.

  Den vetenskapligt ansvariga kan delegera praktiska delar av arbetet, exempelvis att ta själva kontakten med granskarna, till någon annan (exempelvis förlaget) men är innehållsmässigt ansvarig. Här kan du läsa en mer utförlig beskrivning om vad det innebär att vara vetenskapligt ansvarig.

  Granskare

  För varje manus utses minst två granskare, som läser manus och ger kommentarer enligt Kriteriums ramverk. Granskningen genomförs som double-blind där författare och granskare är anonyma för varandra eller som single-blind review, vilket innebär att granskaren är anonym för bokens författare, men författarens namn redovisas för granskaren. Granskarna lämnar en bedömning av manus i Kriteriums digitala review-plattform och rekommenderar där om manus behöver genomgå större eller mindre revideringar, alternativt om det inte är lämpligt för publicering. Vid behov kan granskningar ske i flera omgångar.

  Skriftserie/förlag

  Skriftserien eller förlaget är ansvariga för allt praktiskt arbete med publiceringen av boken: layout, korrekturläsning, tryck (om boken ges ut i tryckt form), distribution och marknadsföring. Det är också de som tar den första kontakten med Kriterium om att få ett manus granskat. Om manus inte antas av Kriterium, eller om författaren inte kan genomföra de större revisioner som granskarna krävt, kan serien eller förlaget fortfarande ge ut boken, men då utan att den ingår i Kriterium.

  Författare

  Författaren, - eller när det gäller antologier bokredaktören, - beslutar tillsammans med sin serie eller sitt förlag ifall manus ska lämnas in till Kriterium för granskning. När granskningarna är gjorda genomför författaren förändringar av manus i dialog med den vetenskapligt ansvariga.

  Hur lång tid tar det?

  Tidsåtgången för granskning i Kriterium är svårt att ange exakt, men målet är att själva granskningsprocessen bör ta högst tre månader, vilket läggs till bokens övriga produktionstid. Formerna för granskningsprocessen är fastställda men kan variera mellan olika böcker beroende på hur många revisioner av texten som krävs innan utgivning.

  Kostnad

  Samtliga bokprojekt i Kriterium kommer att bära med sig en kostnad för att kunna genomgå gransknings- och bearbetningsprocessen. Avgiften utgörs av kostnader för utnyttjandet av den digitala review-plattformen och arvoden till vetenskapligt ansvariga och granskare. En enhetlig kostnad (15 000 kr per publicering) debiteras det aktuella förlaget/skriftserien. För mer information vänd dig till Kriterium.

  CC-licens för Open Access-publicering

  Författaren bestämmer tillsammans med förlaget vilken Creative Commons-licens (cc-licens) som boken ska publiceras under. Kriterium kräver att alla böcker ges någon av licenserna. Att publicera en bok under en sådan licens innebär inte att skriva bort några rättigheter, utan förtydligar hur författaren vill att verket ska användas. På bokens tryckortssida ska cc-licensen anges med symbolen för den valda licenstypen. Här kan du läsa mer om vilka olika licenser det finns att välja mellan.

  Kriterium publicerar Open Access-versionen på sin webbsida samtidigt som boken publiceras av utgivaren. Kriterium uppmuntrar även serien/förlaget att publicera boken Open Access. Kriterium rekommenderar att författaren lägger in open access-versionen i sitt universitets öppna arkiv (till exempel DiVA, GUPEA, LUP).

  Konkreta krav vid publicering inom Kriterium

  När ett manus har godkänts av Kriterium publiceras det i den skriftserie eller av det förlag som författaren har valt. I den färdiga boken ska det tydligt anges att boken ges ut i Kriteriums serie. Boken får gärna men måste inte ha med Kriteriums logga i inlagan och/eller på omslaget. Däremot måste det framgå vilken cc-licens boken publiceras under (se ovan).

  Viss information om Kriterium måste alltid finnas med i boken. Här finns en miniminivå och en lite mer utförlig nivå, och någon av dem ska tryckas på tryckortssidan.

  Miniminivå av information:
  Denna bok är utgiven inom Kriterium, ett konsortium som sakkunniggranskar svensk vetenskaplig litteratur. Samtliga böcker utgivna inom Kriterium finns tillgängliga open access via www.kriterium.se.

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  DOI (Digital Object Identifier)-länkar skrivs ut på tryckortssidan enligt standard: https://doi.org/10.21524/kriterium.1

  Utförligare information: 

  Denna bok är utgiven inom Kriterium, ett konsortium som sakkunniggranskar svensk vetenskaplig litteratur. Det innebär att minst två externa och oberoende sakkunniga har granskat manus och att Kriterium därefter godkänt boken för publicering. Kriterium drivs på initiativ av svenska lärosäten och har som mål att värna den vetenskapliga bokens ställning och stärka dess position i förhållande till andra vetenskapliga publiceringsformer. Samtliga böcker utgivna inom Kriterium finns tillgängliga open access via www.kriterium.se.

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  DOI (Digital Object Identifier)-länkar skrivs ut på tryckortssidan enligt standard: https://doi.org/10.21524/kriterium.1


  Förutom ovanstående kräver Kriterium att följande informationsmaterial tas fram till varje publicerad bok och skickas till Kriterium, se nedan:

  För den tryckta boken krävs:

  För den digitala boken krävs:

  Exempel på metadata

  Här hittar du exempel på tryckortssida och metadata för DOAB.

  Kontakta oss

  Kontakta Kriterium om du har frågor.

  Till Kontaktformulär