• Part of
  Ubiquity Network logo
  Logga in Kontakta oss

  Sakkunniggranskning

  Syftet med sakkunniggranskning är att säkerställa att bokmanuskriptet är av hög vetenskaplig kvalitet och att det är relevant för sin avsedda publik. Ett krav är därför att alla böcker som publiceras via Kriterium har genomgått en strukturerad och transparent process för bedömning av materialet före publicering.

  Bokförslag lämnas till redaktionsrådet, läs mer här. Förlag eller utgivare som ansöker om granskning och publicering av ett manus inom Kriterium ska föreslå en vetenskapligt ansvarig (VA), som i sin tur ska godkännas av Kriteriums redaktionsråd

  Riktlinjer för vetenskapligt ansvarig

  Den vetenskapligt ansvariga (som regel minst docent inom manusets ämne) som kopplas till varje pågående manus inom Kriterium har en nyckelroll. Vederbörande föreslår sakkunniga granskare, väger dessas synpunkter mot varandra och kommunicerar med författare/redaktör om vad som behöver åtgärdas. I en rapport till redaktionsrådet sammanfattar vetenskapligt ansvarig hur granskarnas kommentarer har arbetats in i manus och föreslår eller avråder från publicering i Kriterium. Den vetenskapligt ansvariga kan vara en serieredaktör eller en så kallad ad hoc-redaktör – en ämneskunnig person som tilldelas ansvar för ett specifikt manus. Denna person ska inte tidigare ha samarbetat med författare/redaktör och får heller inte befinna sig på samma institution som vederbörande. Undantag: redaktör för skriftserie kan fungera som vetenskapligt ansvarig, även om hen är verksam vid samma institution som författare/redaktör. I övrigt hänvisas till Vetenskapsrådets jävregler.

  Den utsedda vetenskapligt ansvariga har det övergripande ansvaret för granskningsprocessen och ska:

  1. föreslå två sakkunniga granskare av manus. Dessa ska inte tidigare ha samarbetat med författare/redaktör och får inte befinna sig på samma institution som vederbörande;

  2. tillse att granskarna inom rimlig tid – helst inte mer än tre månader – inkommer med sina synpunkter och att dessa laddas upp i Kriteriums digitala plattform. Det är den vetenskapligt ansvariga som avgör när granskarna fullgjort sin uppgift, i vissa fall kan ytterligare en granskningsomgång behövas;

  3. väga granskarnas synpunkter mot varandra och samråda med författare/redaktör och eventuellt förlag/utgivare om vad som behöver åtgärdas. Det är vetenskapligt ansvarig som avgör när manus är att betrakta som publiceringsfärdigt;

  4. efter eventuella omarbetningar/redigering tillhandahålla en sammanfattning av hur granskarnas kommentarer har inarbetats i manus och avge ett omdöme där hen tillstyrker eller avråder från publicering i Kriterium. I de fall vetenskapligt ansvarig avråder från publicering gäller detta endast för Kriterium, om förlag/utgivare så önskar återstår självfallet möjligheten att publicera utan Kriterium-stämpel.

  Den vetenskapligt ansvariga kan delegera praktiska delar av arbetet, som att tillfråga granskare, till någon annan – exempelvis förlaget – men har alltjämt det övergripande ansvaret för granskningsprocessen.

  Granskarna lämnar en bedömning av manus i Kriteriums digitala review-plattform och rekommenderar där om manus behöver genomgå större eller mindre revideringar, alternativt om det inte är lämpligt för publicering. Vid behov kan granskningar ske i flera omgångar.

  Etiska riktlinjer för granskare

  Eftersom granskningsprocessen bygger på förtroende är det viktigt att alla inblandade följer etiska riktlinjer.
  Riktlinjerna från COPE (Committee on Publication Ethics) rekommenderar bl.a följande:
  •    Granskare och författare bör inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, tillhör samma forskningsprojekt eller på annat sätt arbeta nära varandra.
  •    Granskare bör bara komma överens om att kommentera material där de har tillräcklig kompetens.
  •    Granskare bör erkänna att granskning är en ömsesidig övning och sålunda syfta till att utföra uppgiften i tid.
  •    Granskarens kommentarer bör inte påverkas av författarnas nationalitet, religiösa eller politiska övertygelser, kön eller andra egenskaper eller av kommersiella överväganden.
  •    Kommentarer ska dessutom inte innehålla fientligt eller provocerande språkbruk, och inte heller nedsättande personliga kommentarer ska användas.
  COPE Etiska riktlinjer för granskare

  Granskningsförfarande Kriterium

  Du förväntas sammanfatta din granskning på 2-5 sidor med nedanstående rubriker. Detaljerade kommentarer kan läggas till under en särskild rubrik eller som kommentarer direkt i manuskriptet. Frågorna som anges under varje rubrik är exempel på vad du kan förväntas kommentera och bedöma. Var noggrann med att också att lämna kommentarer som artikulerar fördelarna med manuskriptet förutom att peka på brister och att ge förslag till förändringar. En sammanfattning av manuskriptet förväntas inte vara en del av din text.

  Kunskapsanspråk och teman

  Vad är huvudteman? Vilka är de viktigaste kunskapsanspråken? Finns det ett viktigt vetenskapligt bidrag i förhållande till forskningsfältet? Är resultaten och kunskapsanspråk i texten relevanta och på vilket sätt gör de bidrar till ny kunskap

  - Inom det specifika ämnesområdet / sub-disciplinen?

  - På en generell, teoretisk och / eller jämförande nivå?

  Finns det något som är särskilt nyskapande eller är av större vetenskaplig betydelse i manuset? Finns det tydliga grunder i temat, fältet och omfattningen av arbete som motiverar vetenskaplig kommunikation i bokform?

  Strukturell och språklig tydlighet

  Är innehållet och huvudargument presenterat logiskt och på ett välstrukturerat och begripligt sätt eller kan du rekommendera alternativa sätt att strukturera vissa delar eller kapitel? Om språkgranskning krävs, ge konkreta exempel, ange omfattningen och peka på de delar som detta gäller? Är de enskilda kapitlen väl fokuserade på vad du tycker är viktiga delar av arbetet? Finns det delar som är mindre relevanta för området och / eller studiens huvudfokus?

  Metod-teori-empiriska data / källor

  Är den metodologiska och teoretiska utformningen av det vetenskapliga arbetet adekvat och i linje med förväntningarna på området? Om arbetet är baserat på empiriska data är det beskrivet med den noggrannhet som kan förväntas?

  Vetenskapliga sammanhang

  I vilken utsträckning har texten integrerade utgångspunkter och resultat från relevant litteratur? Finns det några viktiga referenser eller områden som saknas i diskussion och bakgrund? Finns det redan publicerade böcker som liknar eller överlappar detta arbete? Hur oberoende och unik kan texten anses vara?

  Rekommendation och sammanfattning av de föreslagna ändringarna

  Skulle du rekommendera manuskriptet att bli accepterad för publicering i Kriterium? Skulle några större förändringar krävas innan du accepterar manuskriptet för publicering, och i så fall skulle du föreslå att en reviderad version av manuskriptet genomgår en fullständig granskning igen?

  Detaljerade synpunkter och förslag (kan utgöras genom kommentarer direkt i manuskriptet)