• Part of
  Ubiquity Network logo
  Logga in Kontakta oss

  Om Kriteriums syfte och funktion

  Monografin är fortfarande ett viktigt publiceringssätt för forskare inom många discipliner, men ifrågasätts ibland eftersom den idag i Sverige inte genomgår en lika tydlig kvalitetsgranskning som vetenskapliga tidskriftsartiklar.

  Målet med Kriterium är både att stärka bokens status i Sverige, och att i ett internationellt perspektiv kvalitetsmärka svenska forskningsresultat med samma metod som används i andra länder.

  Kriterium är öppet för vetenskapliga böcker från alla lärosäten och förlag. Framför allt riktar sig Kriterium till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker utgivna i Sverige. Målet är att utvidga samarbetet till fler lärosäten och att etablera ett konsortium för en långsiktig verksamhet.

  Samarbete mellan lärosäten och förlag

  Kriterium är ett samarbete mellan lärosäten och förlag och drivs med stöd även från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket.

  Medverkande lärosäten i styrgruppen är Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet samt från Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Dessutom ingår i gruppen två förlagsrepresentanter, från Makadam respektive Nordic Academic Press. Genom lärosätena medverkar också universitetens Acta- och skriftserier.

  Här kan du läsa utvärderingarna från pilotprojektet 2015-2017: Kriterium: Erfarenhet från en pilotfas av Isak Hammar och Utvärdering Kriterium: Pilotprojektet av Helena Francke.

  Publicering Open Access

  I Kriteriums arbete ingår att alla böcker blir fritt digitalt tillgängliga, Open Access, vilket är en nödvändig del av framtidens vetenskapliga publicering. Open Access ger forskningen en utmärkt spridning och fungerar som ett komplement till den tryckta boken. Kriteriums arbete gör det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt leva upp till önskningarna om fri tillgänglighet utan att kompromissa om kvalitet. Titlarna samlas på hemsidan www.kriterium.se och kan också nås via förlaget eller publikationsserien som ger ut boken. De får också gärna placeras i författarens universitetsbiblioteks digitala arkiv (till exempel DiVA, LUP, GUP). Den färdiga boken publiceras både i bokform hos förlaget och öppet tillgänglig som pdf och andra e-format om så önskas på Kriteriums hemsida. Samtliga böcker publiceras även open access via OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) och DOAB (Directory of Open Access Books) som bara tar emot sakkunniggranskade böcker.

  Inte ett förlag, utan en kvalitetsmärkning

  Kriterium är inte ett förlag, utan en kvalitetsmärkning. Rent formellt är Kriterium en skriftserie, där publiceringen alltid sker i samarbete med en annan utgivare. De titlar som ingår i Kriterium ges alltså samtidigt ut på något av de etablerade sätten: i en universitetsserie, på ett förlag eller i en annan akademisk serie. Det är där den praktiska delen av publiceringsarbetet sker – Kriterium som publiceringskanal tillför och hanterar den vetenskapliga kvalitetsgranskningen.

  Kriterium erkänd vetenskaplig publiceringskanal för vetenskapliga böcker

  Norsk Senter For Forskningsdata (NSD) har godkänt Kriteriums ansökan om att upptas på den så kallade Norska listan. NSD:s beslut innebär att böcker som publiceras via Kriterium får publiceringspoäng. Att Kriterium har blivit en erkänd publiceringskanal ger möjlighet för fler forskare att synliggöra den kvalitativa forskning som pågår ute på lärosätena, och underlättar för förlag att ge ut vetenskapliga böcker. Kriterium är sprunget ur ett behov av att värna den vetenskapliga monografin. I en tid av föränderliga publiceringsmönster och skiftande system för medelstilldelning erbjuder Kriterium ett nytt och hållbart sätt att granska, kvalitetsmärka och sprida vetenskapliga verk.  

  Kriteriums mål

  Kriterium är en modell för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer. Kriterium verkar framförallt i förhållande till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker som publiceringsform.

  Målet är att både granskningsprocess och de böcker som publiceras via Kriterium ska tillerkännas hålla hög vetenskaplig klass, såväl av författare och granskare som av vetenskapssamhället nationellt och internationellt, liksom av forskningsorganisationer och finansiärer. Detta inbegriper att förhålla sig till de olika typer av bibliometriska mått som används för utvärdering av forskningspublicering i Sverige och därmed bidra till att vetenskapliga böcker även fortsatt tillerkänns en viktig roll i den vetenskapliga kommunikationen – internt inom vetenskapen såväl som externt i samhället.

  Målet för Kriterium är också att upprätthålla dessa värden över tid där erfarenheter successivt tas tillvara för att utveckla verksamheten.

  Kriteriums policies och övergripande riktlinjer

  Kriterium arbetar mot sina uppsatta mål genom att

  • tillhandahålla en nationellt gemensam kvalitetsstämpel på sakkunniggranskade vetenskapliga böcker
  • eftersträva en hög grad av synlighet, spridning och erkännande av både Kriterium och enskilda verk i såväl digitalt open access-format som i tryckt format
  • publicera vetenskapliga böcker enligt etablerade open-access-principer
  • driva ökad open access-publicering av högkvalitativa vetenskapliga böcker och inom open access-publicering av vetenskapliga arbeten stå för en tydlig kvalitetsmärkning
  • samarbeta med universitetsanknutna bokserier och vetenskapligt orienterade förlag kring utgivning och spridning av Kriteriums böcker i tryckt form
  • vara icke-kommersiellt och styrt av forskare i samarbete med svenska lärosäten, nationella forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer
  • upprätthålla, tillgängliggöra och kvalitetssäkra en vetenskaplig sakkunniggranskningsprocess
  • långsiktigt och öppet tillgängliggöra såväl övergripande principer för som detaljer i processen kring sakkunniggranskning
  • vara en röst och ett kompetensnätverk i frågor knutna till infrastruktur för vetenskaplig publicering både mer generellt men också mer specifikt vad gäller publicering i bokform enligt open access-principer av monografier såväl som av antologier.
  • aktivt bidra till att bevara olika vetenskapsområdens traditioner och särart inom vetenskaplig bokpublicering inom ramen för den kvalitetssäkrade vetenskapliga bokserie med unikt ISSN-nummer som Kriterium utgör.

  Samarbetspartners