• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Under beredskap och krig

  Nation, kön, främlingskap och våld hos svenska kvinnliga 1940-talsförfattare

  Kristin Järvstad

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Beredskap och krig har hittills betraktats som manliga författares domän i svensk litteratur, särskilt vid tiden för andra världskriget. Men vad händer om blickarna riktas mot de kvinnliga 1940-talsförfattarna? Kristin Järvstads studie visar hur även deras texter i hög grad fokuserar beredskaps- och krigsrelaterade ämnen.

  I en mängd romaner gestaltas allt från kvinnliga luftbevakare ”någonstans i Sverige” till kvinnliga pacifister som ser sig tvungna att döda för fredens skull. Soldatfiguren i dessa verk får också inta en radikal position när han som desertör lägger ner sina vapen i protest mot kriget. Dessutom behandlas ett av tidens mest laddade ämnen knutet till kön ur ett unikt perspektiv: ”tyskjäntorna” och deras relationer med ockupanter skildras utan den fördömande inställning som präglar samtiden i övrigt. Den mest brännande frågan rör dock främlingskap, kopplat till ras: vem är egentligen inkluderad i den svenska nationen? Här uppvisar texterna en svidande kritik mot de trångsynta svenskarna och den antisemitism som florerar i samtiden.

  Genom analyser av kvinnliga författares samtidsskildringar fördjupar Under beredskap och krig den tidigare bilden av svenskt litterärt 1940-tal. De författare som utforskas här uttrycker ett djupt och ofta kritiskt engagemang i frågan om krig och våld, länkat till kön och främlingskap. Periodens mest radikala litterära budskap finner vi också bland deras romaner: kravet på upplösning av den militaristiska och patriarkala nationen, med dess strävan att utöka sitt territorium utan hänsyn till människoliv.

  ***

  Military preparedness and war have so far been regarded as the domain of male authors in Swedish literature, especially at the time of the Second World War. But what happens if we turn our attention to the female authors of the 1940s? Kristin Järvstad’s study shows how their texts as well focus to a large extent on subjects related to military preparedness and war.

  A variety of topics can be found in the novels by the female writers, ranging from stories about female air guards who protect the Swedish border to female pacifists who find it necessary to kill for the sake of peace. The soldier figure in these texts also takes a radical stand when he as a deserter lays down his arms to protest against the war. In addition, one of the most charged subjects of the time linked to gender is treated from a unique perspective: the women who consort with the occupying enemy are pictured without the condemning attitude that characterizes the period in general. The most urgent question, however, concerns alienation, linked to race: who is actually included in the Swedish nation? Here, the texts display a scathing critique of the narrow-minded Swedes and the anti-Semitism that flourishes at that time.

  By analysing female authors’ depictions of the 1940s, During Military Preparedness and War deepens the previous picture of this period in Swedish literature. The writers explored in this investigation express a profound and often critical commitment to the issue of war and violence, linked to gender and alienation. The most radical literary message of the period can also be found among their novels: the demand for the dissolution of the militaristic and patriarchal nation which strives to expand its territory without regard for human life.

  Academic co-ordinator is Maria Andersson, Stockholm University. ORCID: 0000-0002-6695-5219

  Statistik:


  Citering
  Järvstad, K. 2022. Under beredskap och krig: Nation, kön, främlingskap och våld hos svenska kvinnliga 1940-talsförfattare. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.35
  Järvstad, K., 2022. Under beredskap och krig: Nation, kön, främlingskap och våld hos svenska kvinnliga 1940-talsförfattare. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.35
  Järvstad, K. Under Beredskap Och Krig: Nation, Kön, Främlingskap Och Våld Hos Svenska Kvinnliga 1940-talsförfattare. Kriterium, 2022. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.35
  Järvstad, K. (2022). Under beredskap och krig: Nation, kön, främlingskap och våld hos svenska kvinnliga 1940-talsförfattare. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.35
  Järvstad, Kristin. 2022. Under Beredskap Och Krig: Nation, Kön, Främlingskap Och Våld Hos Svenska Kvinnliga 1940-talsförfattare. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.35
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 13 juni 2022

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  296

  ISBN
  Paperback 978-91-7061-393-7
  PDF 978-91-7061-893-2

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.35